Tagi
#Architekci  (6) #Baśnie z 1001 bloku  (7) #Boska Komedia  (46) #casting  (5) #czytanie  (7) #dyskusja  (3) #dzieci  (43) #Emigranci  (15) #Eva Rysova  (11) #Fakir  (9) #festiwal  (105) #film  (5) #fotorelacja  (31) #Fuck  (7) #FUU  (4) #gala  (1) #Genius Loci  (8) #ginczanka  (1) #happening  (4) #Inferno  (3) #instalacja  (5) #Jakub S.  (5) #jubileusz  (8) #Kalkstein  (8) #Kieślowski Unimited  (5) #Klątwa  (20) #Kombinator  (5) #koncert  (96) #Koncert życzeń  (21) #konferencja  (8) #konkurs  (8) #koprodukcja  (8) #Kowboj Parówka  (8) #Krwawe wesele  (7) #Magda Miklasz  (7) #Magda Szpecht  (7) #MAŁA BOSKA KOMEDIA  (17) #MAŁA BOSKA KOMEDIA #3  (17) #Marcin Liber  (8) #Mateusz Pakuła  (14) #Michał Borczuch  (11) #Misja  (22) #modernizacja  (23) #modernizacja grudzień  (2) #Modernizacja kwiecień  (2) #modernizacja listopad  (6) #Modernizacja luty  (4) #modernizacja październik  (1) #modernizacja sierpień  (3) #modernizacja styczeń  (5) #modernizacja wrzesień  (3) #monodram  (10) #Montownia  (24) #Mrożek  (8) #nagroda  (31) #Nieznośnie długie objęcia  (8) #Noc Teatrów  (7) #Nowy Bulwart Sztuki  (59) #Paradiso  (8) #Pelcia  (17) #performance  (6) #piknik  (4) #premiera  (36) #program  (29) #projekt  (55) #Przypadek  (16) #Quo vadis  (15) #Recenzje  (4) #repertuar  (17) #Skowyt  (5) #spektakl gościnny  (53) #Spektakle wyjazdowe  (9) #spotkanie  (28) #Strzępka  (19) #Szekspir  (1) #Szydłowska  (25) #Szydłowski  (44) #taniec  (1) #Teatr IMKA  (4) #Teatr Zgromadzenie  (5) #Tochowicz  (2) #Tomasz Schimscheiner  (4) #Trzej Muszkieterowie  (18) #warsztaty  (42) #Wejście Smoka  (12) #werdykt  (3) #wernisaż  (4) #Wielcy inni  (4) #Wieloryb  (15) #Witkacy  (2) #Wszystko o mojej matce  (21) #Wyspiański  (5) #wystawa  (9) #zwiedzanie  (6)

Zamów Newsletter

Wysłano
X

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W TEATRZE ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

W TEATRZE ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE

 

 

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 

§ 1

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, Dyrekcji oraz widzów/odbiorców oferty kulturalnej Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie pracy oraz realizacji prób i wydarzeń kulturalnych organizowanych w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego ogłoszonego na terenie RP.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1)     Teatrze – należy przez to rozumieć Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie (31-977 Kraków, os. Szkolne 25), wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem RIK 27, posiadający NIP: 678-293-88-05, REGON 356900883;

2)     Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie lub osobę go zastępującą;

3)     Widzach/odbiorcach oferty kulturalnej – należy przez to rozumieć uczestników wydarzeń kulturalnych, w tym artystycznych organizowanych przez Teatr, a także opiekunów prawnych dziecka lub osoby niepełnoletniej, oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub osobą niepełnoletnią;

4)     Organizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków;

5)     GIS –  należy przez to rozumieć Główny Inspektorat Sanitarny;

6)     Rekomendacje MKiDN – należy przez to rozumieć rekomendacje ministra właściwego ds kultury
i dziedzictwa narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19, dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-instytucji-prowadzacych-dzialalnosc-artystyczna;

7)     Rozporządzeniu RM – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964, z późn. zm.);

8)     Dystansie społecznym – należy przez to rozumieć odległość minimum 2 metrów między osobami przebywającymi na terenie Teatru (w tym pomiędzy widzami/odbiorcami oferty kulturalnej),
z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących oraz odległość minimum 1,5 metra między stanowiskami pracy. 

 

§ 3

 1. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub służb,
  z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Teatru.
 2. Niniejsza procedura powstała w oparciu o rekomendacje MKiDN i GIS oraz podlegała konsultacji
  z Organizatorem i podlegała zaopiniowaniu przez właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

 

§ 4

Niniejsza procedura określa w szczególności:

1)   Zadania i obowiązki Dyrektora;

2)   Ogólne zasady organizacji pracy i organizacji wydarzeń kulturalnych w Teatrze;

3)   Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID-19;

4)   Zadania i obowiązki pracowników;

5)   Zalecenia dla widzów/odbiorców wydarzeń kulturalnych w Teatrze;

6)   Zalecenia dla personelu sprzątającego;

7)   Wzory oświadczeń i ankiety oraz schemat logistyki wejść i wyjść do budynku lub poszczególnych sal w Teatrze.

 

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA

 

§ 5

 1. Dyrektor Teatru wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa widzom/odbiorcom oferty kulturalnej Teatru oraz pracownikom i współpracownikom w czasie wydarzeń organizowanych przez Teatr.
 2. Dyrektor na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 3. Dyrektor wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów Dyrektora oraz zaleceń GIS.
 4. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor niezwłocznie informuje
  o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Krakowie.
 5. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z Organizatorem w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

 

§ 6

 1. Pracownicy zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalnym oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 7

 1. Dyrektor przypomina pracownikom zasady higieny osobistej, mycia rąk i dezynfekcji, obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dyrektor przeprowadził spotkanie z pracownikami w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę zdrowotną.
 2. Dyrektor sprawuje wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników jednostki oraz ściśle tego egzekwuje.
 3. W zależności od zakresu obowiązków pracownika, Dyrektor zapewnia jednostkowe środki ochrony osobistej w szczególności rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk, przyłbice
 4. Dyrektor zapewnia środki do dezynfekcji rąk widzom/odbiorcom oferty kulturalnej Teatru.
 5. Dyrektor zapewnia niezbędny sprzęt do pomiaru temperatury, o ile czynność pomiaru temperatury wśród pracowników, współpracowników lub widzów/odbiorcy oferty kulturalnej będzie wykonywana.
 6. Dyrektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu badań genetycznych PCR lub przesiewowych badań serologicznych polegających na identyfikacji przeciwciał specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników lub współpracowników (w tym artystów).

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA PRACY I WYDARZEŃ KULTURALNYCH

 

§ 8

 1. Sekretariat Teatru pracuje w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
  W Sekretariacie może przebywać (poza pracownikami) maksymalnie jedna osoba. Ograniczenia nie stosuje się do dziecka do ukończenia 13. roku życia przebywającego z rodzicem lub opiekunem prawnym, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw, osoby wymagającej pomocy tłumacza lub innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 2. Szczegółowe zasady sprzedaży i odbioru biletów oraz godziny otwarcia kasy biletowej zamieszczone są na stronie internetowej Teatru.
 3. Teatr wznawia organizację wydarzeń kulturalnych z dniem 6 czerwca 2020 roku. Wykaz realizowanych wydarzeń kulturalnych w danym miesiącu określa repertuar zamieszczony na stronie internetowej Teatru.
 4. Liczba osób przebywająca na terenie Teatru nie może przekroczyć norm wskazanych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz regulacje wewnętrzne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  w szczególności:

1)     maksymalna liczba osób przebywających w salach teatralnych (widzowie wraz z obsługą) nie może przekroczyć 50% maksymalnej liczby miejsc na widowni jednak nie więcej niż liczba wynikająca z rozstawienia widowni z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego. Z uwagi na brak stałej widowni liczba dostępnych miejsc każdorazowo będzie określana na stronie internetowej Teatru w systemie rezerwacji biletów oraz podlegać będzie wywieszeniu przy wejściu do danej sali teatralnej,

2)     maksymalna liczba osób przebywających w innych niż sale teatralne pomieszczeniach, w których odbywają się wydarzenia kulturalne organizowane przez Teatr (odbiorcy wraz z obsługą) nie może przekroczyć maksymalnej liczby osób wskazanej przez przepisy powszechnie obowiązujące w przeliczeniu na powierzchnię pomieszczenia.  Liczba osób mogących jednocześnie przebywać w danym pomieszczeniu będzie określana na stronie internetowej Teatru, w systemie rezerwacji biletów lub podlegać będzie wywieszeniu przy wejściu do danego pomieszczenia,

3)     maksymalna łączna liczba osób przebywających na terenie zielonym wokół teatru (plener), na którym organizowane są przez Teatr wydarzenia kulturalne nie może przekraczać 150 osób (wraz z obsługą) niezależnie od ilości realizowanych w tym samym czasie wydarzeń.

5. Widzowie/odbiorcy oferty kulturalnej Teatru zobowiązani są do zakrywania nosa i twarzy oraz do noszenia rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk podczas przebywania na terenie budynku Teatru lub na terenie zielonym wokół Teatru, na którym realizowane są wydarzenia kulturalne oraz zobowiązani są do zachowania między sobą wymaganego dystansu społecznego. Teatr nie zapewnia widzom/odbiorcom oferty kulturalnej maseczek ani rękawiczek jednorazowych. Teatr zapewnia środki do dezynfekcji rąk. Wymogu zakrywania nosa i ust nie stosuje się do osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 

§ 9

 1. Na teren Teatru (w tym teren wokół budynku Teatru, na którym organizowane są wydarzenia kulturalne) nie będą wpuszczane osoby z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, w tym osoby, u których występuje podwyższona temperatura. Za podwyższoną temperaturę rozumie się temperaturę ciała równą lub powyżej 38°C.
 2. Każdej osobie (widzowie, pracownicy współpracownicy etc) w chwili wejścia na teren Teatru może być wykonana (za jej zgodą) czynność pomiaru temperatury z wykorzystaniem termometru bezdotykowego lub kamery termowizyjnej. Nie prowadzi się rejestru pomiaru temperatury.
 3. Brak zgody  na wykonanie pomiaru temperatury jest równoznaczne z brakiem możliwości wejścia na teren Teatru lub uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Teatr. 

 

§ 10

Odbiór biletów, wpuszczanie na sale teatralne

 1. Widzowie/odbiorcy oferty kulturalnej Teatru zobowiązani są zachować wymagany dystans społeczny oraz niezbędne środki ostrożności, o których mowa w § 8 ust. 4-5 oraz wyrażają zgodę na pomiar temperatury i akceptują zasady, o których mowa w § 9.
 2. Jeśli w trakcie oczekiwania w szczególności na przyjęcie w sekretariacie lub w innym pomieszczeniu biurowym, w trakcie oczekiwania na wpuszczenie na salę teatralną bądź po odbiór biletów wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp minimum 2m od innych osób. Na terenie Teatru obowiązuje zakaz gromadzenia się przed wejściem na sale teatralne i do innych pomieszczeń Teatru.
 3. Przy kasie biletowej może znajdować się wyłącznie jedna osoba z zachowaniem wszelkich wskazanych zasad bezpieczeństwa. Preferowaną metodą płatności jest płatność bezgotówkowa. Ograniczenie nie dotyczy osób, o których mowa w § 8 ust. 1 zd. 2.
 4. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje rezerwacja numerowanych miejsc, a zakup biletów przez osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie możliwy jest wyłącznie w imieniu własnym. 
 5. Na etapie rezerwacji miejsc lub odbioru/zakupu biletów w kasie Teatru widz/odbiorca zobowiązany jest do wypełnienia ankiety informacyjnej oraz do złożenia niezbędnych oświadczeń, w szczególności dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapoznania się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa oraz zgody na pomiar temperatury.
 6. Niewyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5 jest równoznaczne z brakiem możliwości rezerwacji/zakupu biletu lub uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych organizowanych bezpłatnie, niezależnie od rodzaju wydarzenia i miejsca organizacji.
 7. Widzowie/odbiorcy oferty kulturalnej zobowiązani są do stosowania się do poleceń porządkowych pracowników lub ochrony Teatru. Obsługa widza, pracownicy lub ochrona Teatru są uprawnieni do  usunięcia z Teatru osoby naruszającej zasady wskazane w niniejszej procedurze lub niestosujące się do innych poleceń porządkowych.

 

§ 11

 1. W wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Osoba zamieszkująca w domu, w którym przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie może przebywać na terenie Teatru i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr.
 3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika lub współpracownika objawów chorobowych u dziecka, pracownik lub współpracownik zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7.

 

§ 12

 1. Widzowie/odbiorcy oferty kulturalnej lub inne osoby przebywające na terenie Teatru nie mają możliwości pozostawienia odzieży lub bagażu w szatni. Zapisu nie stosuje się do pracowników lub współpracowników Teatru.
 2. Z użytku wyłączone są wszelkie urządzenia multimedialne uruchamiane dotychczas przez widza/odbiorcę oferty kulturalnej.
 3. Obowiązuje zakaz dotykania elementów scenografii, rekwizytów, eksponatów, elementów aranżacji przestrzeni przez widzów/odbiorców oferty kulturalnej oraz pracowników lub współpracowników,  za wyjątkiem osób uprawnionych do tego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
 4. Widzowie/odbiorcy oferty kulturalnej zobowiązani są do zapoznania i stosowania się do schematu wejść i wyjść określającego główne kierunki poruszania się po Teatrze.

 

§ 13

Niezależnie od postanowień niniejszego rozdziału Teatr może wprowadzić szczegółowe zasady obowiązujące podczas poszczególnych wydarzeń kulturalnych. W takim przypadku zasady te podlegają opublikowaniu na stronie internetowej Teatru oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Teatrze.

 

ROZDZIAŁ 4

ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

§ 14

Wytyczne dla pracowników

 1. Dla minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się ewentualnego zakażenia oraz zapewnienia ciągłości działań Teatru pozostają w mocy zapisy dotyczące pracy zdalnej oraz organizacji stanowisk pracy wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora nr 10/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wraz z pismem okólnym nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie opracowania założeń działania w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz Zarządzenia nr 11/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia nr 10/2020 z dnia 12 marca 2020 r. wraz z pismem okólnym nr 2/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie dodatkowych założeń działania w sytuacji stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Za właściwą organizację pracy poszczególnych działów odpowiada kierownik działu.
 2. W miarę możliwości pracownicy i współpracownicy zaangażowani w realizację poszczególnych wydarzeń kulturalnych zobowiązani są do informowania i udzielania wyjaśnień widzom/odbiorcom oferty kulturalnej, jakie zasady bezpieczeństwa przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa obowiązują w Teatrze i dlaczego zostały wprowadzone. Przekazanie informacji powinno nastąpić w formie pozytywnej, aby wytworzyć w widzach/odbiorcach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku.
 3. Sale teatralne i inne pomieszczenia, w których przebywają widzowie lub pracownicy wietrzone są co najmniej raz na godzinę, za wyjątkiem trwania przedstawienia/wydarzenia.
 4. Do zadań i obowiązków pracowników lub współpracowników zaangażowanych w realizację poszczególnych wydarzeń kulturalnych należy w szczególności bieżąca kontrola warunków do realizacji wydarzenia, tj. kontrola liczby osób zgodnej z ustaleniami, sprawdzenie dostępności środków czystości i podjęcie innych czynności zgodnie z przepisami dotyczącymi bhp, kontrola zachowywania zasady dystansu między osobami oraz kontrola stosowania wymaganych środków ochrony osobistej, których nie zapewnia Teatr (np. maseczki ochronne)
 5. Pracownicy zaopatrzeni są w niezbędne do wykonywania zadań indywidualne środki ochrony osobistej.
 6. W miarę możliwości spośród pracowników lub współpracowników zaangażowanych w realizację danego wydarzenia wyznaczana będzie osoba pełniąca rolę koordynatora czuwającego nad całościowym przestrzeganiem niniejszej procedury w trakcie danego wydarzenia kulturalnego.

 

§ 15

 1. Zabronione jest przebywanie na terenie Teatru pracowników wskazujących objawy chorobowe.
 2. Pracownicy Teatru zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do budynku Teatru.
 3. Każdy pracownik zobowiązany jest informować bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych.

 

§ 16

 1. Stanowiska pracy pracowników biurowych zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami, a jeżeli nie jest to możliwe pracownicy zobowiązani są do zakrywania nosa i twarzy (maseczki zapewnia Teatr).
 2. Pracownicy biurowi zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości. W miejscach bezpośredniego kontaktu z widzem, tj. w kasie biletowej oraz sekretariacie zamontowane są dodatkowo przegrody oddzielające pracowników od petentów.
 3. Zabrania się pracownikom i współpracownikom Teatru nadmiernego poruszania się po Teatrze.

 

 1. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania swojego stanowiska pracy umożliwiając jego  dezynfekcję przez personel sprzątający.

 

§ 17

Personel sprzątający oraz pracownicy zaangażowani w bezpośredni kontakt z widzem/odbiorą zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków uwzględniając wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki lub przyłbice).

 

ROZDZIAŁ 5

ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

 

§ 18

 1. Pracownikowi sprzątającemu teren Teatru zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:

1)     założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta lub przyłbice;

2)     umycie i dezynfekcję rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek, maseczki lub przyłbic;

3)     wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.

 1. Pracownik sprzątający zobowiązany jest do regularnego (co najmniej dwa razy w ciągu dnia) mycia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pracownicy oraz inne osoby, tj. umywalki, desek sedesowych, wszystkich klamek, poręczy, blatów, oparć krzeseł, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Pracownik odpowiedzialny za sprzątanie przy wsparciu pracownika zaangażowanego do realizacji danego wydarzenia kulturalnego oraz pracowników technicznych zobowiązany jest w miarę możliwości usunąć z sal, przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie dezynfekować.
 3. Pracownicy sprzątający zobowiązani są do ewidencji czynności dezynfekcji w poszczególnych salach i pomieszczeniach.  Karty kontroli dezynfekcji uwzględniające datę, godzinę oraz inicjały osoby dokonującej czynności podlegają kontroli przez kierownika administracyjnego.
 4. Częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy, pomieszczeń biurowych uzależniona jest od ilości osób przebywających lub korzystających z danego pomieszczenia i ustalana jest przez Kierownika administracyjnego w uzgodnieniu z Dyrekcją.

 

§ 19

Odpady wytworzone przez pracowników i odbiorców oferty kulturalnej Teatru takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki jednorazowe) stosowane w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zbierane przez personel sprzątający w workach, które po zawiązaniu podlegają wrzuceniu do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

ROZDZIAŁ 6

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

§ 20

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika Teatru wykonującego obowiązki służbowe niepokojących objawów chorobowych sugerujących możliwość zakażenie koronawirusem, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje bezpośredniego przełożonego i dyrektora o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia ewentualnego zakażenia.
 2. Osoby z podwyższoną temperaturą lub objawami chorobowymi sugerującymi możliwość zakażenia koronawirusem nie są wpuszczane na teren Teatru, a w przypadku zaobserwowania tychże objawów u widza/odbiorcy już przebywającego na terenie Teatru, osoba ta podlega izolacji (zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia ewentualnego zakażenia).  Dyrektor jest niezwłocznie  informowany o zaistniałej sytuacji.
 3. W przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2 Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie Teatru instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 4. Obszar, w którym przebywała i poruszała się osoba z podejrzeniem zakażenia podlega niezwłocznie umyciu i dezynfekcji.
 5. W oparciu  o posiadane ankiety i dane własne osoba wskazana przez Dyrektora sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 6. Dyrektor informuje Organizatora o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych widzów/odbiorców lub pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 7. Dyrektor wraz z Organizatorem na podstawie wytycznych lub instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia zakażenia na terenie Teatru.
 8. W przypadku uzyskania informacji od widzów/odbiorców lub pracowników bądź współpracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w Teatrze, Dyrektor niezwłocznie informuje Organizatora i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek lub instrukcji do dalszego postępowania.

 

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21

 1. Niniejsza procedura bezpieczeństwa obowiązuje w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie od dnia
  6 czerwca 2020 r. do czasu jej odwołania.
 2. Z dniem wejścia w życie procedury traci moc obowiązywania Zarządzenie Dyrektora nr 10/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wraz z pismem okólnym nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie opracowania założeń działania w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia nr 10/2020 z dnia 12 marca 2020 r. wraz z pismem okólnym nr 2/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie dodatkowych założeń działania w sytuacji stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19, za wyjątkiem zapisów dotyczących organizacji stanowisk pracy oraz pracy zdalnej.
 3. Pracownicy, współpracownicy, widzowie/odbiorcy oferty kulturalnej oraz wszelkie inne osoby przebywające na terenie Teatru zobowiązani się do stosowania i przestrzegania niniejszej procedury.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór oświadczenia wraz z danymi kontaktowymi i obowiązkiem informacyjnym
 2. Schemat logistyki wejść i wyjść do budynku Teatru lub poszczególnych sal wraz z terenem wokół Teatru 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W TEATRZE ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP

Następna
Kasa biletowa