Zamów Newsletter

Wysłano
X

Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji łaźniowej premiery spektaklu "Wielcy inni II: Depresje. Szymborska, Rymkiewicz, Bielicka". Napisz oryginalny limeryk inspirowany tytułowymi postaciami i stań się, tak jak i one - WIELKI! Autor zwycięskiego limeryku otrzyma podwójne zaproszenie na premierę spektaklu "Wielcy inni: I-II" 17 marca 2016 r. Zwycięski limeryk, podpisany nazwiskiem autora, zostanie umieszczony w ramach reklamy w jednej z lokalnych gazet oraz na plakacie typu citylight, który zostanie powieszony przed wejściem do Teatru Łaźnia Nowa.

Limeryki wysyłajcie do 2 marca 2016 na adres promocja@laznianowa.pl

Do dzieła!

 

-----

 


Regulamin konkursu na limeryk dotyczący jednej z trzech tytułowych postaci premierowego spektaklu "Wielcy Inni II: Depresje. Szymborska, Rymkiewicz, Bielicka"

Organizator: Teatr Łaźnia Nowa

 

§1

Przedmiot konkursu

Teatr Łaźnia Nowa, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na limeryk dotyczący jednej z trzech tytułowych postaci premierowego spektaklu "Wielcy Inni II: Depresje. Szymborska, Rymkiewicz, Bielicka". Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia 2 marca 2016 roku.

 

§2

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Celem konkursu jest wyłonienie limeryku, który będzie wykorzystany w promocji spektaklu ‘Wielcy inni II: Depresje. Szymborska, Rymkiewicz, Bielicka”

2. Konkurs ma charakter otwarty i każdy może wziąć w nim udział.

3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

5. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość limeryków.

6. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać na adres mailowy: promocja@laznianowa.pl z podanym imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej.

 

§3

Wymagania jakie powinien spełniać limeryk.

1. Limeryk musi dotyczyć jednej z trzech tytułowych postaci premierowego spektaklu "Wielcy Inni II: Depresje. Szymborska, Rymkiewicz, Bielicka".

2. Limeryk musi się składać z pięciu wersów, które powinny rymować się w następującym układzie
pierwszy, drugi i piąty oraz trzeci i czwarty – w układzie „aabba”. Przykładowy limeryk:

Była raz sobie Wisława z Krakowa

Którą bardzo bolała głowa

Zażyła więc tabletki

Założyła ciepłe skarpetki

I poczuła się zupełnie jak nowa!

3. Limeryk nie może zawierać słów i wyrażeń powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

 

§4

Kryteria oceny

1.  Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z trzech członków:

- Monika Tatka – kierownik działu promocji

- Aleksandra Sowa – specjalista ds. promocji

- Magdalena Urbańska – specjalista ds. promocji

2. Limeryk będzie oceniany pod względem artystycznym oraz merytorycznym.

3.  Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego limeryku.

4.  Decyzja Komisji jest niepodważalna.

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania limeryku do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w paragrafie 6.

 

§5

Warunki ogólne

1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.)

5. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Teatru www.laznianowa.pl oraz na stronie Facebook organizatora.

 

§6

Nagroda

1. Autor zwycięskiego limeryku otrzyma podwójne zaproszenie na premierę spektaklu "Wielcy inni: I-II" w dniu 17 marca 2016 r. Zwycięski limeryk, podpisany nazwiskiem autora, zostanie umieszczony w ramach reklamy w  jednej z lokalnych gazet oraz na plakacie typu citylight, który zostanie powieszony przed wejściem do Teatru Łaźnia Nowa.

 

§7

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu.

1. Zwycięski limeryk stanie się własnością Teatru Łaźnia Nowa, w zamian za otrzymaną nagrodę. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

 

§8

Postanowienia końcowe

1. Najciekawsze limeryki, podpisane nazwiskiem autora, mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Teatru Łaźnia Nowa oraz na facebooku Teatru.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3.We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora:  www.laznianowa.pl

 

2016-02-22

Napisz limeryk i stań się wielki!

Data publikacji
22 lutego 2016

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP

Napisz limeryk i stań się wielki!

Następna Poprzednia
WYNIKI KONKURSU!
Marzec miesiącem nowości!