Tagi
#projekt  (55) #warsztaty  (42)

Zamów Newsletter

Wysłano
X

Warsztaty dramatopisarskie "Nowa Huta - moja miłość"

WARSZTATY DRAMATOPISARSKIE

W RAMACH PROJEKTU NOWA HUTA – MOJA MIŁOŚĆ

Teatr Łaźnia Nowa
13 września – 8 listopada 2015

Koordynacja i opieka merytoryczna: Agata Dąbek

 

Warsztaty dramatopisarskie zrealizowane w Teatrze Łaźnia Nowa we wrześniu i październiku 2015 roku stanowią część składową trzyletniego łaźniowego projektu „Nowa Huta – moja miłość” zrywającego z dominującym, stereotypowym postrzeganiem Nowej Huty jako dzielnicy gorszej, historycznie zdegradowanej, przesiąkniętej marazmem społecznym. W ramach projektu artyści razem z mieszkańcami Nowej Huty poszukują i – w oparciu o ich własne doświadczenia – tworzą historie o życiu dzielnicy. Są to historie opowiadane „z perspektywy balkonowego okna” – często bardzo osobiste i alternatywne wobec tych znanych, ukazujące nowohucką dzielnicę poprzez pryzmat doświadczeń jej mieszkańców.

Warsztaty dramatopisarskie wzmocniły tę osadzoną w rzeczywistości, wolną od uprzedzeń perspektywę oglądu Nowej Huty poprzez ugruntowanie jej zasadności w bogatej historii dzielnicy. Historię tę nadal niesłusznie redukuje się do trzech haseł: komunizm, „Solidarność”, transformacja, przy czym to pierwsze hasło ma przeważnie wydźwięk pejoratywny, drugie – z gruntu martyrologiczny, a trzecie fatalistyczny. Podczas warsztatów sześciu adeptów sztuki dramatopisarskiej w ścisłej współpracy z sześcioma uznanymi dramatopisarzami (Artur Pałyga, Szymon Bogacz, Jolanta Janiczak, Mateusz Pakuła, Jarosław Jakubowski, Jakub Roszkowski) uczącymi ich dramatopisarskiego warsztatu, podjęło próbę przypomnienia/zrewidowania i opracowania w formie dramatycznej:

- ciekawych wątków historii Nowej Huty (np. proces powstania „miasta marzeń”, budowa Kombinatu)
zapomnianych miejsc i inicjatyw obywatelskich (np. działalność stowarzyszenia Grupa Nowa Huta, sceny Młoda Gwardia, Teatru Nurt, Amatorskiego Klubu Fotograf, Amatorskiego Klubu Filmowego, Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki);
- biografii ludzi związanych z dzielnicą (m. in. Jan Kurczab, Krystyna Skuszanka, Irena Babel, Józef Szajna, Piotr Ożański, inż. Tadeusz Ptaszycki, Janusz Trzebiatowski, Andrzej Szewczuwaniec);
- wątków literackich poświęconych Nowej Hucie (np. poemat Adama Ważyka, proza Ryszarda Kapuścińskiego, wiersze Wisławy Szymborskiej).

Powyższe przykładowe wątki historii Nowej Huty, zapomniane inicjatywy obywatelskie czy biografie ukazały niespożyty potencjał dzielnicy – energię i siłę, które w niej drzemią i nadal ją ożywiają.

Na zakończenie uczestnicy warsztatów dramatopisarskich wzięli udział w przygotowaniach czytań performatywnych własnych tekstów powstałych na warsztatach.

--------

SKRÓCONY OPIS WARSZTATÓW DRAMATOPISARSKICH

Czas trwania warsztatów: 13 września – 8 listopada 2015
Liczba uczestników: 6
Prowadzący warsztaty z pisania: Artur Pałyga, Szymon Bogacz, Mateusz Pakuła, Jolanta Janiczak, Jarosław Jakubowski, Jakub Roszkowski
Konsultacje merytoryczne: Agata Dąbek
Łączna ilość godzin warsztatowych: 92 (+ 30 godzin badań terenowych + 16 godzin uczestnictwa    w przygotowaniach czytań )
Godzina warsztatowa = 60 minut



PROGRAM

Praktyczne ćwiczenia z warsztatu pisania prowadzone przez Artura Pałygę, Szymona Bogacza, Mateusza Pakułę, Jolantę Janiczak, Jarosława Jakubowskiego, Jakuba Roszkowskiego

Liczba godzin warsztatów z pisania: 24

Badania terenowe i research materiałów potrzebnych do napisania sztuk w ramach warsztatów

Liczba godzin badań w terenie: 30

Pisanie sztuk w 6-ciu tandemach – pod opieką/ ew. przy współudziale wybranego dramatopisarza – w oparciu o zgromadzony materiał dokumentacyjny

Liczba godzin pracy w tandemach uczestnik warsztatów – dramatopisarz: 20

Wspólne omawianie  i wewnętrzna prezentacja efektów pracy tandemów

Liczba godzin na omówienie pracy tandemów: 12

Liczba godzin na wewnętrzną prezentację efektów pracy tandemów: 6

Indywidualne konsultacje poświęcone twórczości uczestników warsztatów

Liczba konsultacji: 6

Udział uczestników warsztatów w przygotowaniach czytań performatywnych własnych tekstów powstałych na warsztatach

Liczba godzin uczestnictwa w przygotowaniach czytań performatywnych: 16

Prezentacja efektów pracy warsztatowej podczas czytań performatywnych odbywających się w różnych miejscach dzielnicy oraz ich omawianie z nowohucką publicznością: listopad 2015



SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW


13 września (niedziela)

15.00 – 18 .00 – Spotkanie organizacyjne uczestników warsztatów i dramatopisarzy
– omówienie głównych założeń  i celów warsztatów
– wstępny wybór tematów i zagadnień stanowiących kanwę sztuk pisanych na warsztatach
– ustalenie trybu  i metod badań terenowych/ researchu materiałów wykorzystywanych przy pisaniu sztuk – uformowanie się 6 piszących tandemów: uczestnik warsztatów – dramatopisarz

14 – 19 września (poniedziałek-sobota)

9.00 – 14.00 research/ badania terenowe
15. 00 – 19.00 zajęcia praktyczne z dramatopisarzem
20.00 –21.30 indywidualne konsultacje

20 września (niedziela)

9.00 – 14.00 praca w tandemach uczestnik warsztatów – dramatopisarz
15.00 – 18.00 wspólne omówienie efektów pracy sześciu tandemów

10-11 października (sobota, niedziela)

9.00 – 14.00 praca w tandemach: uczestnik warsztatów – dramatopisarz
15.00 – 18.00 wspólne omówienie efektów pracy sześciu tandemów

17 października (sobota)

9.00 – 14.00 praca w tandemach uczestnik warsztatów – dramatopisarz
15.00 – 18.00 wspólne omówienie efektów pracy sześciu tandemów


18 października (niedziela)

10.00 – 14.00 wewnętrzna prezentacja tekstów powstałych na warsztatach z udziałem reżyserów przygotowujących ich czytania performatywne w konkretnych przestrzeniach Nowej Huty

15.00–17.00 prezentacja tekstów powstałych na warsztatach z udziałem reżyserów przygotowujących ich czytania performatywne w konkretnych przestrzeniach Nowej Huty


24 – 25 października (sobota, niedziela)

10.00 – 14.00  16.00 – 20.00 Udział uczestników warsztatów w przygotowaniach czytań performatywnych


7-8 listopada  (sobota, niedziela)

Czytania performatywne tekstów powstałych na warsztatach

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP